Yönetmelik

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ KARİKATÜR SANATINI ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ


Kapsam
Madde 1- Bu yönetmelik, Anadolu Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı Karikatür Sanatını Araştırma ve Uygulama Merkezinin örgütlenmesine, çalışmalarına ve görevlilerin yetki ve sorumluluklarına ilişkin hükümleri kapsar.

Amaçlar
Madde 2- Merkezin amaçları, karikatür sanatıyla ilgili;
  a) Kuramsal ve uygulamalı çalışmaları araştırmak,
  b) Yayın ve dokümanların toplanmasını sağlamak, konuyla ilgili yayınlar yapmak,
  c) Bilimsel araştırmalar yapmak ve bu alanda çalışanları desteklemek,
  d) Uygulama çalışmaları yapmak, özgün çalışmaları desteklemek,
  e) Bir müze kurmak,
  f) Bilimsel toplantılar, yarışma ve sergiler düzenlemek,
  g) Diğer kuruluşlarla işbirliği yapmaktır.


Organlar
Madde 3- Merkezin organları şunlardır:
  a) Müdür
  b) Yönetim Kurulu


Müdür
Madde 4- Müdür, Merkezin çalışma alanı ile ilgili öğretim elemanları arasından Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilir. Süresi dolan Müdür tekrar görevlendirilebilir. Müdür, kendisine çalışmalarında yardımcı olmak üzere bir Müdür Yardımcısı seçer. Müdür Yardımcısı, müdürün bulunmadığı zamanlarda Müdüre vekalet eder. Vekalet süresi altı ayı aştığı takdirde yeni bir Müdür görevlendirilir.

Madde 5- Müdürün görev, yetki ve sorumlulukları şunlardır:
  a) Merkezin çalışmalarından Rektöre karşı sorumludur.
  b) Yönetim Kurulunun gündemini hazırlar, toplantıya çağırır, başkanlık eder ve kararlarının uygulanmasını sağlar.
  c) Merkezin tüm çalışmalarını düzenler.
  d) Merkezin yıllık çalışma raporunu Rektöre sunar.


Yönetim Kurulu
Madde 6- Yönetim Kurulu, Müdürün önerisi üzerine, Merkezin çalışma alanı ile ilgili öğretim üyeleri arasından üç yıl süre ile Rektör tarafından görevlendirilen iki kişi ve Merkez Müdüründen oluşur. Süresi dolan üyeler tekrar görevlendirilebilir. Süresi dolmadan ayrılanların yerine, süreyi doldurmak üzere yenileri görevlendirilir.
Yönetim Kurulunda oylamalar açık yapılır ve kararlar toplantıya katılanların çoğunluğuyla alınır.

Madde 7- Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:
  a) Merkezin çalışmalarıyla ilgili konularda karar alır.
  b) Merkezin çalışma alanıyla ilgili kişi, kurum ve kuruluşlarla işbirliği esaslarını belirler.
  c) Yıl sonu çalışma raporunu hazırlar.


Yürürlük
Madde 8- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

5 EYLÜL 2002 / 24867