TEZLER

  

Azerbaycan' da yayınlanan Molla Nasreddin Mecmuası (1906-1907/1-49. sayılar) / / The "Molla Nasreddin" periodical published in Azarbaijan (issues 1907-1907/1-49).  CEYIYEVA, Afet. Yüksek Lisans. Erciyes Üniversitesi, Türk Dili ve Edebiyatı ABD. 2003. 195 s.
Danışman : Y. Doç. Dr. Mümtaz Sarıçiçek. Özgün Dili : Türkçe
Konu(lar) : Türk Dili ve Edebiyatı .
Dizin Terimleri : Dergiler Karikatür dergisi Molla Nasreddin Mizah Azerbeycan


Karikatür dergisi: Mizah anlayışı ve bibliyografyası / / The Journal of Karikatür: Humor understanding and a bibliography of Karikatür journal. YAZAR, Sevtap. Yüksek Lisans. Ege Üniversitesi, , . 2002. 657 s.
Danışman : Doç.Dr.. Metin Ekici. Özgün Dili : Türkçe
Konu(lar) : Halk Bilimi (Folklor) Türk Dili ve Edebiyatı .
Dizin Terimleri : Dergiler Mizah Mizah dergisi Karikatür Bibliyografya Karikatür dergisi   


Halkla ilişkilerde mizah basınının yeri 1978-Mikrop dergisi ile 1998-Leman dergisi mukayesesi / / The Place of humour press in public relations. ADA, Sinan. Yüksek Lisans. Gazi Üniversitesi, Halkla İlişkiler ve Tanıtım AB. 2001. 132 s.
Danışman : Prof.Dr.. Naci Bostancı. Özgün Dili : Türkçe
Konu(lar) : Halkla İlişkiler .
Dizin Terimleri : Mizah Basın Halkla ilişkiler Mikrop dergisi Leman dergisi Karikatür   


Yazısız karikatürlerin grafik sanatındaki yeri, yazısız karikatür uygulamaları / / The Place of wordless cartoonning in the graphic art, wordless cartoon applications. ATAMAZ AŞICIOĞLU, Elif. Yüksek Lisans. Hacettepe Üniversitesi, , . 2001. 111 s.
Danışman : Y.Doç.Dr.. Zülfikar Sayın. Özgün Dili : Türkçe
Konu(lar) : Güzel Sanatlar .
Dizin Terimleri : Karikatür Grafikler Grafik sanatlar Mizah


Eine vergleichende studie über die semiotische bedeutung der karikaturen in Deutschen und Türkischen zeitungen / Alman ve Türk gazatelerindeki karikatürlerin göstergebilim açısından karşılaştırması üzerine bir çalışma / . ŞAHIN, Sedat. Yüksek Lisans. Hacettepe Üniversitesi, , . 2000. 101 s.
Danışman : Prof.. Süleyman Yıldız. Özgün Dili : Almanca
Konu(lar) : Güzel Sanatlar
.
Dizin Terimleri : Karikatür Gösterge bilimi Basın Gazeteler Almanca Türkçe
   


Türk-Amerikan kültürel ilişkileri: 1945-1960 döneminde Türkiye`de yayınlanmış siyasi mizah dergilerinde Amerika ve Türk-Amerikan ilişkilerinin yansımaları / / Turkish-Amerikan cultural relations: The reflections of American and Turkish-American relations in Turkish humor magazines published between 1945-1960. ERDEM, Murat. Yüksek Lisans. Ege Üniversitesi, , . 1999. 163, s.
Danışman : Doç.Dr.. Ayşe Lahur Kırtunç. Özgün Dili : Türkçe
Konu(lar) : Amerikan Dili ve Edebiyatı
.
Dizin Terimleri : Türkiye Amerika Birleşik Devletleri Türk-Amerikan ilişkileri Kültürel ilişikiler Popüler kültür Mizah dergisi Siyasi karikatür 


Tanzimat`tan Cumhuriyet`e kadar Türk karikatüründe felsefe / / Philosophy in the Turkish caricature from the Ottoman reformation to Republic. KUNDAKÇI, Talia. Yüksek Lisans. Dokuz Eylül Üniversitesi, , . 1998. 131, s.
Danışman : Doç.Dr.. Ahmet Sipahioğlu. Özgün Dili : Türkçe
Konu(lar) : Güzel Sanatlar .
Dizin Terimleri : Felsefe Karikatür Batılılaşma  


1980 sonrası Türkiye`de yaşanan toplumsal değişim ve karikatürün değişen işlevi / / Social changes and the function of the change in caricature in Turkey late in 1980. ARIK, M. Bilal. Yüksek Lisans. İstanbul Üniversitesi, , . 1997. 181, s.
Danışman : Prof.Dr.. Suat Gezgin. Özgün Dili : Türkçe
Konu(lar) : Gazetecilik Güzel Sanatlar .
Dizin Terimleri : Değişim Sosyal değişme Karikatür Dergiler Mizah Gazeteler
   


Bir popüler kültür ürünü olarak çizgi roman, Abdülcanbaz / / As a populer culture production comic strip, Abdulcanbaz. GÜNGÖR, Nazife. Doktora. Ankara Üniversitesi, , . 1996. 243, s.
Danışman : Prof.Dr.. Oya Tokgöz. Özgün Dili : Türkçe
Konu(lar) : Gazetecilik Türk Dili ve Edebiyatı .
Dizin Terimleri : Kültür Popüler kültür Çizgi romanlar Karikatür Selçuk, Turhan Abdülcanbaz  


Türkiye'de gazete karikatürünün durumu ve siyasi karikatürün söylemi / / . HÜNERLI, Selçuk. Yüksek Lisans. İstanbul Üniversitesi, , . 1993. 0082 s.
Danışman : Y.Doç.Dr.. Edibe Sözen. Özgün Dili : Türkçe
Konu(lar) :   Gazetecilik .
Dizin Terimleri : Karikatür Gazeteler Siyasi karikatür Türkiye   


Animasyon film sanatının karikatür sanatı bağlamında araştırılması / / . OKTAY, Sait. Yüksek Lisans. Mimar Sinan Üniversitesi, , . 1991. 0034 s.
Danışman : Doç.. Sevil Ilgaz. Özgün Dili : Türkçe
Konu(lar) : Sahne ve Görüntü Sanatları
.
Dizin Terimleri : Sinema Canlandırma  


Reklamlarda karikatürün kullanımı / / . ÖZER, Atila. Yüksek Lisans. Anadolu Üniversitesi, , . 1985. 0088 s.
Danışman : Dr.. Hıfzı Topuz. Özgün Dili : Türkçe
Konu(lar) : Reklamcılık .
Dizin Terimleri : Reklamlar Karikatür


İletişim aracı olarak Türkiye'de karikatür / / . ALPER, Songül. Yüksek Lisans. İstanbul Üniversitesi, , . 1987. 0093 s.
Danışman : Doç.Dr.. Fuat Çelebioğlu. Özgün Dili : Türkçe
Konu(lar) : Güzel Sanatlar .
Dizin Terimleri : Türkiye Karikatür Kitle iletişim araçları
   


Mizah Dergilerinin Halk Eğitimindeki Yeri ve Önemi / / . GIRGIR Dergisi Örneği Mehtap KARACABEY Ankara Üniversitesi


Ortaöğretim üçüncü sınıfta Türk Dili ve Edebiyatı dersinde karikatür kullanımının yazılı anlatım öğretimine etkisi // The effect of caricatures on written expression in Turkish language and literature lesson for third grades in secondary school. ÜSTÜN, Özgür. Yüksek Lisans. Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi,, · 2007 · 149 s.  
Danışman :
Y.Doç.Dr. Nesrin Bayraktar Erten. Özgün Dili : Türkçe
Konu(lar): Eğitim ve Öğretim · Türk Dili ve Edebiyatı ·
Dizin Terimleri :


Siyasal karikatürlerde lider imajı: 1987 genel seçimleri bağlamında parti liderlerinin Türk basınında karikatürize edilişi //.Leader images in political comics: Dramatization of turkish leaders in frame of 1987 elections. KOZ, Konur Alp.  Yüksek Lisans. Gazi Üniversitesi, ·2007 · 322 s.
Danışman :
Y.Doç.Dr. Murat Sadullah Çebi Özgün Dili : Türkçe
Konu(lar) :  
Gazetecilik · İletişim Bilimleri · Siyasal Bilimler ·
Dizin Terimleri :  


Yapılandırıcı fen öğretiminde kavram karikatürlerinin öğrencilerin başarısı ve duyuşsal özelliklerine etkisi (Muğla ili Merkez İlçe örneği) //.The effects of the concept cartoons to the success of the students and sensory features in the constructivist science teaching (Muğla provincial, Administrative District sample). DURMAZ, Burcu. Yüksek Lisans. Muğla Üniversitesi, , · 2007 · 114 s.
Danışman :
Yrd. Doç. Dr. Yusuf Sülün. Özgün Dili : Türkçe
Konu(lar) :
Eğitim ve Öğretim ·  
Dizin Terimleri :


Fizik eğitiminde elektrostatik konusu ile ilgili kavram yanılgılarının giderilmesine yönelik bir karikatüristik yaklaşım //.A cartoon approach for vanishing misconceptions about the electrostatics in physics education. ÇİĞDEMTEKİN, Buket. Yüksek Lisans. Gazi Üniversitesi, , · 2007 · 83 s.
Danışman : Doç.Dr. Musa Sarı ; Doç.Dr. Mehmet Fatih Taşar ; Y.Doç.Dr. Şebnem Kandil İngeç. Özgün Dili : Türkçe
Konu(lar) :
Fizik ve Fizik Mühendisliği ·
Dizin Terimleri :


İlköğretimde sosyal bilgiler öğretiminde karikatür kullanımı //. The Usage of caricature in teaching social studies at junior high school. DURUALP, Enver. Yüksek Lisans. Gazi Üniversitesi, , · 2006 · 101 sayfa.
Danışman :
Yrd. Doç. Dr. Kürşat Gökkaya. Özgün Dili : Türkçe
Konu(lar) :
Eğitim ve Öğretim · Sahne ve Görüntü Sanatları ·
Dizin Terimleri :


Televizyondaki çizgi ve animasyon karakterlerin farklı yerleşim yerinde yaşayan çocukların tüketici davranışlarına etkisinin incelenmesi //. The determination of the effects of cartoon characters on tv on consumer behavior of children living in different settlement areas.  AŞÇI, Ezgi. Yüksek Lisans. Ankara Üniversitesi,  · 2006 · 118 sayfa.
Danışman :
Prof.Dr. Özlen Özgen. Özgün Dili : Türkçe
Konu(lar) :
Ev Ekonomisi ·
Dizin Terimleri :


Animasyon kullanımının ilköğretim fen bilgisi ersinde akademik başarı ve kalıcılığa olan etkisi //. The effect of use animation on students' academic achivements and retentions in primary science course. DAŞDEMİR, İkramettin. Yüksek Lisans. Atatürk Üniversitesi, , · 2006 · 86 sayfa.
Danışman :
Y.Doç.Dr. Kemal Doymuş. Özgün Dili : Türkçe
Konu(lar) :
Eğitim ve Öğretim ·
Dizin Terimleri :


Animasyon amaçlı kukla //. The Puppet for animation. YILDIZ, Murat Banan. Yüksek Lisans. Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, , · 2005 · 75 s.
Danışman :
Prof. Bengi Bugay. Özgün Dili : Türkçe
Konu(lar) :
Sahne ve Görüntü Sanatları .
Dizin Terimleri :


Öğrenen kontrollü animasyon tekniğine dayalı geliştirilen ders yazılımının meslek lisesi ıı. sınıf öğrencilerinin programlama dersi akademik başarılarına etkisi //. The effect of courseware that developed based on learner control animation technique on vocational school second class programming course students? academic achievement. YAMAÇ, Sezen Baran.Yüksek Lisans. Çukurova Üniversitesi, , · 2005 · 100 s.
Danışman :
Y.Doç.Dr. Mehmet Tekdal. Özgün Dili : Türkçe
Konu(lar) :
Eğitim ve Öğretim ·  
Dizin Terimleri :


Ortaöğretim coğrafya deslerinde bilgisayar destekli animasyon kullanımının öğrenci başarısına etkisi //. The effect of using computer aided animations to geography teaching skills of secondary education. ÇELİK, Ercan. Yüksek Lisans. Marmara Üniversitesi, , · 2007 · 95 s.
Danışman :
Dr. Mehmet Ünlü. Özgün Dili : Türkçe
Konu(lar) :  
Coğrafya · Eğitim ve Öğretim.
Dizin Terimleri :


Özel dershanelerde animasyon kullanımıyla bilgisayar destekli fen öğretiminin öğrenci başarısına, hatırda tutma düzeyine ve duyuşsal özellikleri üzerine etkisi //.The effects of audio specialities and recalling level of science teaching by using animation and with supporting computer on students' success in private school offering specialized courses. İSKENDER, Bedia Mat. Yüksek Lisans. Muğla Üniversitesi, , · 2007 · 130 s.
Danışman :
Yrd. Doç. Dr. Yusuf Sülün Özgün Dili : Türkçe
Konu(lar) :
Eğitim ve Öğretim.
Dizin Terimleri :


Toplumsal muhalefet ve mizah dergileri: Leman dergisi //. Social opposition and humour magazines: Leman magazine. HOŞAFÇI, Özgür Umut. Yüksek Lisans. Ankara Üniversitesi, , · 2007 · 164 s.
Danışman :
Y.Doç.Dr. Ülkü Doğanay. Özgün Dili : Türkçe
Konu(lar) :
İletişim Bilimleri.
Dizin Terimleri : 


Görsel bir dil olarak resim ve karikatür ilişkisi //. The relation of painting and caricature as a visual language. ÖZKANLI, Ramzan. Yüksek Lisans. Mersin Üniversitesi, , · 2006 · 185 s.
Danışman :
Doç. Nurseren Tor. Özgün Dili : Türkçe
Konu(lar) :
Güzel Sanatlar.
Dizin Terimleri :  


Karikatür tekniğinin fen ve çevre eğitimde kullanılabilirliği üzerine bir araştırma //. A study on implementing the technique of caricature in science and environmental education. ÖZALP, Işılay. Yüksek Lisans. Celal Bayar Üniversitesi · 2006 · 144 s.
Danışman :
Y.Doç.Dr. Sami Oluk. Özgün Dili : Türkçe
Konu(lar) :
Biyoloji · Eğitim ve Öğretim.
Dizin Terimleri :


The Entel: Representations of a degenerated intellectual figure in cartoon strips //. Entel: Dejenere bir entelektüel tiplemesinin karikatürlerdeki temsilleri. ÖPERLİ, Nadir. Yüksek Lisans. Boğaziçi Üniversitesi, , · 2006 · 152 s.
Danışman :
Doç.Dr. Meltem Ahıska ; Doç.Dr. Işıl Baş. Özgün Dili : İngilizce
Konu(lar) :
Sosyoloji ·
Dizin Terimleri :